Trois semaines et demi en Inde: Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Jaipur, Bundi, Varanasi, Agra, Amritsar, Delhi (Tour du Monde 2017, étape 13)

Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Udaipur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jodhpur
Jaisalmer
Jaisalmer
Jaisalmer
Jaisalmer
Jaisalmer
Jaisalmer
Jaisalmer
Jaisalmer
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Fort d'Amber
Fort d'Amber
Fort d'Amber
Fort d'Amber
Fort d'Amber
Fort d'Amber
Fort d'Amber
Jaipur
Bundi
Bundi
Bundi
Bundi
Bundi
Bundi
Bundi
Bundi
Bundi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Agra - fort rouge
Agra - fort rouge
Agra - Itmad ud Daula
Agra
Taj Mahal
Taj Mahal
Agra - Delhi
Agra - Delhi
Amritsar
Amritsar - golden temple
Amritsar - golden temple
Amritsar - golden temple
Amritsar - frontière Pakistan
Amritsar
Amritsar - golden temple
Amritsar - golden temple
Amritsar - golden temple
Amritsar - golden temple
Amritsar - golden temple
Amritsar - golden temple
Amritsar - golden temple
Amritsar - golden temple
Amritsar
Amritsar
Amritsar
Amritsar - golden temple
Amritsar
Amritsar
Amritsar
Amritsar
Amritsar
Amritsar
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi - Safdarjung tomb
Delhi - Isa Khan's tomb
Delhi - Isa Khan's tomb
Delhi - Humayun's tomb
Delhi - Humayun's tomb